Go to the content

Shirish Agarwal: The Anti-Pollito squad – arrest and confession

0 no comments yet No one following this article yet. 164 views

Disclaimer – This is an attempt at humor and hence entirely fictional in nature. While some incidents depicted are true, the context and the story woven around them are by yours truly. None of the Mascots of Debian were hurt during the blog post


Source: https://flossexperiences.wordpress.com/2016/12/05/the-anti-pollito-squad-arrest-and-confession/

0 no comments yet

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: