Go to the content

Cubo de Códigos para Terminal

0 no comments yet No one following this article yet.
Inspired Version: http://miud.in/8Rc by [url=http://gnome-look.org/usermanager/search.php?username=chino77]Esteban Saracho[/url] and special thanks: Tássia Camões and [url=http://www.debianbrasil.org]Debian Brazil Community[/url] for review. Too [url=http://identi.ca/carocr]@carocr[/url] for the inspiration and Spanish version.

0 no comments yet

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: