Go to the content

Compartilhando na rede…

0 no comments yet No one following this article yet. 165 views
@ValessioBrito: My Top 3 #lastfm Artists: Tio Samba (2), Gal Costa (1) & Chico Buarque (1) http://bit.ly/c071d6  My Top 3 #lastfm Artists: Tio Samba (2), Gal Costa (1) & Chico Buarque (1) http://bit.ly/c071d6  @ValessioBrito: Nãoooo… #Grooveshark desativado. O que é que vou ouvir agora?!!!!… #help https://twitter.com/g1/status/593988665975676929 … Nãoooo… #Grooveshark desativado. O que é que vou ouvir ... Ler mais
Source: http://valessiobrito.com.br/2015/05/compartilhando-na-rede-151

0 no comments yet

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: