Go to the content

uhansen

Վերջին հոդվածներ

This profile has no documents yet.

Orbit DVD label

0 no comments yet No one following this article yet.
I used the great "Orbit" theme by Andre L.R.Ferreira (si0ux) for a set of CD and DVD labels and their appropriate covers for Debian GNU/Linux 5.0 "Lenny". The full set and the sources can be found at: [url]http://ulrich-hansen.de/debian/orbit.htm[/url] License is the GNU GPL.

0 no comments yet

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: