Go to the content
or

Debian

 Go back to Debian News
Full screen Suggest an article

Updated Debian 7: 7.11 released

June 4, 2016 0:00 , by Debian News - 0no comments yet | No one following this article yet.
Viewed 58 times

The Debian project is pleased to announce the eleventh (and final) update of its oldstable distribution Debian 7 (codename wheezy). This update mainly adds corrections for security problems to the oldstable release, along with a few adjustments for serious problems. Security advisories were already published separately and are referenced where available.


Source: https://www.debian.org/News/2016/2016060402

0no comments yet

Մեկնաբանություն թողնել

The fields are mandatory.

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: