Go to the content

New Debian Developers and Maintainers (July and August 2019)

0 no comments yet No one following this article yet. 310 views

The following contributors got their Debian Developer accounts in the last two months:

  • Keng-Yu Lin (kengyu)
  • Judit Foglszinger (urbec)

The following contributors were added as Debian Maintainers in the last two months:

  • Hans van Kranenburg
  • Scarlett Moore

Congratulations!


Source: https://bits.debian.org/2019/09/new-developers-2019-08.html

0 no comments yet

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: