Go to the content

neomantic

Վերջին հոդվածներ

This profile has no documents yet.

Usplash Theme Debian Swirl

0 no comments yet No one following this article yet.
Disappointed by the pixelated default usplash theme that ships with Debian, I created this theme which prominently features the Debian swirl and echoes the simplicity of a few ubuntu usplash themes. A i368 debian binary package containing the theme and the full source can be downloaded from [url=http://www.neomantic.com]neomantic.com[/url] at the following links: [url=http://www.neomantic.com/usplash-themes/files/usplash-theme-debian-swirl_1.0.0_i386.deb]usplash-theme-debian-swirl_1.0.0_i386.deb[/url] [url=http://www.neomantic.com/usplash-themes/files/usplash-theme-debian-swirl_1.0.0.dsc]usplash-theme-debian-swirl_1.0.0.dsc[/url] [url=http://www.neomantic.com/usplash-themes/files/usplash-theme-debian-swirl_1.0.0.tar.gz]usplash-theme-debian-swirl_1.0.0.tar.gz[/url] The binary supports the following screen resolutions: 1600x1200 1365x768 1024x768 800x600 640x480 640x400

0 no comments yet

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: